3447 K Grafik digitálnych médií

3447 K Grafik digitálnych médií

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia: 4 roky

Odbor je určený pre: chlapcov aj dievčatá

Podmienky pre prijatie do študijného odboru:

  • úspešné ukončenie základnej školy
  • zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium

Spôsob ukončenia vzdelávania: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

Poskytnutý  stupeň  vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium technického zamerania

Pracovné uplatnenie absolventa:

  • Žiakom poskytuje prípravu pre činnosť kvalifikovaných odborných pracovníkov pri zhotovovaní grafiky digitálnych médií. Majú uplatnenie v štátnych a súkromných podnikoch, v štátnej službe, vo verejnej službe a v samo-podnikateľskej činnosti.
  • V zamestnávateľských organizáciách ako sú tlačiarne, reprodukčné štúdiá, reklamné agentúry, vydavateľstvá a redakcie periodík. Vzdelávanie v tomto odbore pozostáva zo všeobecnej, odbornej a praktickej zložky.

Charakteristika odboru :

Absolvent študijného odboru grafik digitálnych médií je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním schopný samostatne vykonávať, ovládať a riadiť stanovené výrobné operácie, vykonávať všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia technickej a grafickej dokumentácie, určiť technologický postup, vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií. Pozná základy výroby digitálnych médií, typografické pravidlá, technologickú dokumentáciu textových a obrazových a zvukových podkladov, videosekvencií a animácií, použitie hardwaru a softwaru, poznatky o fototechnike a videotechnike, typografiu, spracovanie textov a ilustrácií, sieťové informačné systémy, skladbu a úpravu multimediálnych dát.

Pri výuke používame software : Corel Draw, Sony Vegas, Adobe Photoshop, Zoner, Blender. Autodesk 3ds Max ...

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička