3663 H Tesár

Forma štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy

Dĺžka prípravy: 3 roky

Odbor je určený pre: chlapcov

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutí vzdelávaní: výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelávania: stredné odborné vzdelanie

Nadväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu v odbore 3659 H stavebníctvo

Pracovné uplatnenie absolventa: v stavebných dodávateľských firmách vykonávajúcich tesárske, debniace, lešenárske, montážne a kopáčske práce vrátane opráv a to pri výrobe aj obnove stavieb

Charakteristika odboru:

Učebný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať odborné činnosti spojené s ručným a strojovým opracovaním dreva a materiálov nahrádzajúcich drevo, ručným opracovaním kovov, plastov a sadrokartónu. Súčasťou prípravy je tiež zhotovovanie, montáž a demontáž drevených tesárskych konštrukcií. Absolventi získajú vedomosti a zručnosti potrebné pri výrobe, nastavovaní a montáži drevených a ľahkých  kovových lešení, plošín a výťahových šachiet, debnení, pri vynášaní, rysovaní a vyväzovaní krovov rôznych druhov a tvarov šikmých striech a pri vykonávaní prehliadok stavu tesárskych konštrukcií, pri ich údržbe a opravách. Absolventi, ktorí úspešne vykonajú záverečnú skúšku sa uplatňujú v stavebných dodávateľských firmách, vo výrobe stavebných dielcov a v drevospracujúcom priemysle. Odborné vzdelávanie tvorí základ profilu absolventa. Umožňuje absolventovi získať vedomosti z odborných predmetov, ktoré sú doplnené základnými ekonomickými, ekologickými, technickými a technologickými poznatkami. Zároveň mu umožňuje získané vedomosti aplikovať v praxi, pri riešení praktických problémov a vykonávaní praktických úkonov v profesii. Praktické vzdelávanie je zamerané na osvojovanie a upevňovanie zručností a  spôsobilostí žiakov uvedených v profile absolventa.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička