Stravovanie na našej škole

Informácie pre stravníkov a rodičov

  1. Prihlásenie sa na stravu

          - v kancelárii u vedúcej školskej jedálne

  1. Spôsob úhrady stravného - strava sa uhrádza na účet SOŠP, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

    - poštovou poukážkou

    - bankovým prevodom

    - internet bankingom

    IBAN: SK46 8180 0000 0070 0030 7960

    variabilný symbol: ID pridelené školou

     Poštové poukážky sú vydané od 20.dňa predchádzajúceho mesiaca.

    Platba za stravu je vypočítaná počtom pracovných dní mesiaca a aktuálneho zostatku stravníka.

    Platbu je nutné uhradiť do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca.

  1. Finančná úhrada

       žiaci :  1,70 € + 0,30 €- réžia        spolu   2,00 €

  1. Odhlásenie zo stravy

      Odhlásiť sa zo stravy je možné deň dopredu do 14,00 hod. po sobote, nedele v pondelok do 7,30hod.

    - telefonicky u vedúcej ŠJ t.č 0903 439 951

     - cez internet

       Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

    Ak sa v školskej jedálni z objektívnych dôvodov nevarí, stravníci sú vyhlásení vedúcou ŠJ.

  1. Výdaj obedov

     pondelok - piatok          11,30 hod. - 14,00  hod.                         

  1. Vrátenie preplatku

     Ak stravník ukončí stravovanie a má preplatok, na konci školského roku sa preplatok vracia na účet stravníka bankovým prevodom, alebo v pokladni školy.

   

      Hitková Jana, vedúca ŠJ

Ing. Ján Solčiansky, riaditeľ školy

 

 

 

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička