3661 H Murár

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka vzdelávania: 3 roky

Učebný odbor určený pre: chlapcov

Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške

Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie

Nadväzná odborná príprava: nadstavbové dvojročné štúdium v odbore nadväzujúcom na 3. ročník učebného odboru

Pracovné uplatnenie absolventa: v stavebných firmách zaoberajúcich  sa výrobou a obnovou stavieb

Charakteristika odboru:

Absolvent sa vie orientovať v projektovej dokumentácii, čítať stavebné výkresy a zhotovovať jednoduché technické náčrty, pozná mechanické, technické a chemické vlastnosti stavebných materiálov a ich správne použitie. Vie správne zvoliť technologické postupy, organizáciu odborných a pomocných prác, pripraviť a použiť potrebné náradie, nástroje, pracovné pomôcky a mechanizačné prostriedky.

Absolvent dokáže kvalitne vymurovať murivo z rôznych druhov materiálov, všetky druhy priečok, izolačné primurovky, zhotoviť jednoduché betonárske, železiarske a izolatérske práce, spracováva rôzne stavebné materiály, komponenty pri výrobe mált, betónov a viaczložkových materiálov na povrchové úpravy objektov. Vykonáva obkladačské a dláždičské práce, osadzuje prefabrikáty, výrobky pridruženej stavebnej výroby, vysekáva drážky a prierezy v múroch pri adaptačných prácach, vybúrava nosné a nenosné časti konštrukcií. Dodatočne osadzuje výrobky a prvky hlavnej a pridruženej stavebnej výroby, kladie jednoduchú ležatú kanalizáciu a drenáže, robí začisťovacie práce, montážne práce pri osadzovaní železobetónových prvkov stenových a skeletových stavieb. Vie rozmerať, správne založiť a osadiť stavebné konštrukcie podľa výkresu, pričom používa bežné meracie pomôcky, dokáže skontrolovať vertikálne i horizontálne roviny, výšky a spády a vykonávať základné murárske práce.

 

 

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička