3678 H Inštalatér

3678 H inštalatér

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka vzdelávania: 3 roky

Učebný odbor určený pre: chlapcov

Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške

Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie 

Nadväzná odborná príprava: nadstavbové dvojročné štúdium v odbore nadväzujúcom na 3. ročník učebného odboru

Pracovné uplatnenie absolventa:

V stavebných firmách vykonávajúcich inštalácie kúrenia, plynovodov, kanalizácii a rozvodov vody, vrátane opráv.

Charakteristika odboru:

Absolvent učebného odboru vie samostatne vykonávať inštalatérske práce v objektoch bytovej, občianskej a priemyslovej výstavby, v údržbe a je schopný plniť technické a výkonové normy. Vie vykonávať montáž a demontáž domovej kanalizácie, montovať vodovody, zhotovovať izolácie proti tepelným stratám, korózii, vykonávať tlakové skúšky tesnosti, montovať vodárne a opravovať vodovody. Vie inštalovať všetky druhy ohrievačov vody, zostavovať a osadzovať vykurovacie telesá, montovať všetky druhy ústredného vykurovania. Vie montovať domové plynovody, vykonávať skúšky tesnosti domového plynovodu a reguláciu plynových spotrebičov vrátane ich montáže.

Príprava v učebnom odbore inštalatér vytvára predpoklady na to, aby absolvent po príslušnej praxi bol schopný samostatne vykonávať práce na montážach v kotolniach, čerpacích a výmenníkových staniciach, v špeciálnych laboratórnych zariadeniach, pri kompletizácii objektov. Montovať armatúry všetkých druhov, vykonávať rekonštrukcie a opravy inštalačných zariadení, vykonať špeciálnymi prístrojmi skúšky plynových zariadení, vodovodných systémov, ústredného vykurovania, čerpacích, vyrovnávacích a výmenníkových staníc.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička