4529 H Pracovník pre záhradnú tvorbu zeleň a služby

4529 H  pracovník pre záhradnú  tvorbu zeleň a služby

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka vzdelávania: 3 roky

Učebný odbor určený pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka, zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške

Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie , klasifikácia ISCED 3C

Nadväzná odborná príprava: nadstavbové dvojročné štúdium v odbore nadväzujúcom na 3. ročník učebného odboru

Pracovné uplatnenie absolventa :

Absolvent je pripravený kvalifikovane vykonávať odborné činnosti v oblasti :

 • realizácie sadovníckych parkových úprav
 • viazačské a aranžérske práce
 • predaj záhradníckych materiálov a  poskytovanie odbornej poradenskej služby absolvent je pripravený na odborné činnosti
 • vo veľkovýrobných podmienkach,  ovláda základne spôsoby dopestovania rastlinného materiálu, vie poradiť zákazníkovi
 • v kvetinárskych predajniach – vie   poradiť pri výbere záhradníckych
 • služieb v exteriéroch i interiéroch
 • v sadovníckych firmách   vo veľkoobchodoch  záhradníckych  produktov a materiálov
 • v súkromných záhradníckych firmách
 • v záhradníckych centrách
 • vo sfére zameranej na tvorbu a na ochranu životného prostredia
 • podnikateľská činnosť v oblasti získaného vzdelania

Charakteristika odboru:

Absolvent pozná jednotlivé druhy záhradníckeho tovaru, ovláda základné spôsoby dopestovania rastlinného materiálu, vie odborne poradiť zákazníkom, vie komunikovať so zákazníkom v jednom cudzom jazyku. Vie poradiť pri výbere záhradníckych služieb v interiéroch a exteriéroch. Kvalifikovane navrhuje, zhotovuje náčrty, plány sadovníckych úprav /rekreačné, úžitkové, okrasné záhrady/.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička