2697 K Mechanik elektrotechnik

2697 K  Mechanik elektrotechnik

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

Dĺžka štúdia: 4 roky

Odbor je určený pre: chlapcov aj dievčatá

Podmienky pre prijatie do študijného odboru:

  • úspešné ukončenie základnej školy
  • zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium

Spôsob ukončenia vzdelávania: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

Poskytnutý  stupeň  vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium technického zamerania

Pracovné uplatnenie absolventa:

  • študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch
  • absolvent študijného odboru mechanik elektrotechnik je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce  v rôznom druhu elektrotechnických činností od projektovania, výroby, montáží, ako aj v prevádzke elektrotechnických  zariadení

Charakteristika  odboru   :

Študijný odbor mechanik elektrotechnik pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky.

Odbornú zložku vzdelávania určuje skladba povinných a nepovinných predmetov s výrazným podielom praktickej zložky prípravy. Predmety sú volené s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania a činností v oblasti silnoprúdovej techniky, automatizačnej techniky a informačných technológií.

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku počas všetkých štyroch ročníkov. Prebieha v priestoroch špecializovaných dielní, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli školy.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička