3341 K Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Forma štúdia: denné štúdium absolventov základnej školy

Dĺžka prípravy: 4 roky

Odbor je určený pre: chlapcov  a dievčatá

Podmienky prijatia do odboru:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  • preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacej skúšky
  • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutí vzdelávaní: výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelávania: úplné stredné odborné vzdelanie

Nadväzná odborná príprava: Absolventi  študijného  odboru,  ktorí  úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých  školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých  podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl,  poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent je pripravený vykonávať vysoko kvalifikované robotnícke činnosti a činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov.

Charakteristika odboru:

Absolvent študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom a so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností mu umožňuje ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy technika, využívať odborné manuálne  zručnosti a uplatňovať  získané environmentálne  vedomosti vo svojej práci. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie na výkon robotníckych činností a na výkon stredných technicko-hospodárskych činnosti v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby.

© 2016 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce. All Rights Reserved. Spravuje Mgr. Miloš Horička